Anlæg

Værket er anlagt ved det eksisterende affaldsforbrændingsanlæg i Lisbjerg og indpasset i den eksisterende arkitektur. 

Periode med to skorstene

Fra og med februar 2015 og frem til engang i 2019 har anlægget to skorstene.

Den ene er ny og fungerer som fælles skorsten for forbrændingsanlægget og det biomassefyrede kraftvarmeanlæg. Den anden er forbrændingsanlæggets og som rives ned i 2019.   

Beskrivelse af anlægget

Anlægget består af et halmlager med plads til ca. 3 døgns forbrug, en kedelbygning, en varmeakkumuleringstank, en ny fælles skorsten for affaldsforbrændingsanlægget og det biomassefyrede kraftvarmeværk samt en plads til håndtering af træflis.

Anlægget er designet til en effektiv udnyttelse af brændslet og høj virkningsgrad bl.a. med varmegenvinding af energien i røggassen. Anlægget bliver et traditionelt opbygget anlæg med kendt og afprøvet teknologi med enkelte innovative tiltag. Der skal bruges ca. 230.000 tons halm om året, så anlægget kan producere godt 20 procent af den fjernvarme, der bruges i Aarhus Kommune.

Derudover er der etableret en ny fjernvarmetransmissionsledning ind til hovedtransmissionsledningen ved Mollerup.

Tidsplan

Byggeriet begyndte i slutningen af 2014, og det nye kraftvarmeværk er sat i drift før sommeren 2017. Den officielle indvielse fandt sted 6. november 2017.

Miljøhensyn

Miljøhensyn spiller en stor rolle ved anlæg og senere drift af det biomassefyrede kraftvarmeværk.

I projektet er der taget særlige miljømæssige hensyn til planerne om at etablere den nye Lisbjerg By syd for anlægget, og det sikres, at anlægget ikke giver anledning til støj- og lugtgener i eksisterende og nye boligområder. Der tages endvidere specielle hensyn til drikkevandsinteresser.  

I det lys kan nævnes, at værket bliver et næsten spildevandsfrit anlæg, hvor røggaskondensat oparbejdes til dionat. Det betyder, at røggaskondensatet renses til spædevandskvalitet, hvorefter det kan bruges i værkets kedel og i fjernvarmenettet.